Exclusió social a la societat del coneixement


(Article publica a la secció de Campus Obert del diari "Última Hora" el 16/03/2016)En paraules de J. Quiroz Waldez (2016) «la societat del coneixement representa un nou paradigma de societat; un model on la informació entesa com a coneixement acumulat de forma comunicable apareix com el fonament del desenvolupament econòmic, polític i social. El procés de transformació cap a aquest model -s'afirma- és irreversible. L'avanç tecnològic faculta a l'ésser humà per treure profit de dades, informació i coneixement amb noves formes sense precedents, propiciant un intercanvi científic, cultural i tècnic a escala mundial, passant sobre les barreres geogràfiques, les divisions polítiques i les de temps».Qui forma part de la societat del coneixement? Podríem establir certa analogia prenent com a referència un informe publicat per UGT l'any 2015 La Brecha digital en España. L'any 2014 queda de relleu que els principals factors d’exclusió són tenir entre 55 i 74 anys, una formació educativa reduïda i estar en situació d’atur o jubilat. Resulta que un 58’4 per cent de la població amb aquestes característiques queda exclosa de l’accés a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) i quedaria també exclosa de les possibilitats de formar part de la societat del coneixement. Aquesta exclusió dóna com a resultat que hàgim de qüestionar el model que es propugna des de diferents àmbits governamentals, com en el nostre cas és la CAIB, quan parlen de participació i transparència, és a dir, quan parlen de democràcia participativa.Caldria doncs posar de relleu que les propiciadores de la necessària inclusió són les institucions, que han de facilitar els processos de participació per impulsar la societat del coneixement a les Illes Balears, que indubtablement es troba fortament lligada a l’accés a les TIC. Aquesta facilitació es podria vertebrar amb la col·laboració de la UIB com agent generadora de cultura i ciència, i comptant també amb les infraestructures disponibles, com són les biblioteques de la CAIB, les dels consells insulars i les de la resta d’administracions locals.